!!! Stránky byly přesunuty na www.vkpodlahy.cz

Původní obsah:
logo PROFILY PODLAHY LEPIDLA BARVY TEKUTÁ LEPENKA KONTAKT
Zajišťujeme i poradenství a instalaci podlah (PVC, koberce, dřevěné a laminátové podlahy, parkety, linoleum)

Tekutá lepenka

Všeobecná charakteristika
Jedná se o hydroizolační materiál nové generace.
HYDROSEAL je tekutá vodou ředitelná asfalto-bentonitová
hydroizolační hmota s obsahem modifikovaných syntetických vláken, které vytvářejí zpevňující nosnou vložku. Nanesením této hmoty na podklad (stěrkováním) se po jejím vyschnutí vytvoří hydroizolační povlak, který dokonale nahrazuje bežně používané asfaltové pásy.
HYDROSEAL má vyjimečné technicko-fyzikální vlastnosti; přilnavost k podkladu, pevnost v tahu, pružnost, vodotěsnost, odolnost proti mrazu, odolnost proti stárnutí ve vodě a teple. Při aplikaci vytváří jednolitou hmotu bez nebezpečí nedokonalých spojů. Při postupném nanášení více vrstev dojde k jejich dokonale homogennímu spojení.
Hmota je nehořlavá a nešíří plamen po povrchu.

Hlavní výhody proti klasickým dosud používaným hydroizolačním hmotám jsou:
 • jednoduchá aplikace
 • cenová výhodnost
 • dosažení homogenního povrchu v celé ploše bez nebezpečí nedokonalých spojů
 • úspora času vzhledem k jednoduchosti aplikace
 • zrychlení technologického postupu stavebních prací (není nutno čekat na vyzrání betonu před následnou hydroizolací)
 • neexistence exhalátů vznikajících při svařování pásových izolačních materiálů
 • možnost aplikace na naprostou většinu materiálů používaných ve stavebnictví, vč. dřeva, kovu, pozink. plechu, PUR pěny a polystyrenu bez rizika naleptání
 • namáhaná místa, hrany a kouty není nutné zpevňovat přídavnou výztuží
 • přetíratelnost běžnými akrylátovými nátěry .
 • Na hydroseal lze lepit obklady a dlažby
Příklady použití:
 • izolace podzemních základů staveb
 • bezešvé ochranné povlaky svislých a vodorovných konstrukcí
 • izolace rovných střech
 • izolace mezi betonovým základem a nosnou zdí
 • oprava zestárlých krytin
 • lepení keramických a terasových dlažeb přímo na Hydroseal
 • lepení pěnového polystyrenu
Podklad může tvořit beton, cihla, porobeton, dřevo, kovové prvky, plech, asfaltové povlakové krytiny, tepelně izolační hmoty (např. tvrzený polystyren nebo stříkané PUR pěny) apod. Zatuhlá vrstva hydroizolační hmoty nestéká ani při vysokých klimatických teplotách.

Obecné zásady aplikace:
Hmota HYDROSEAL se nanáší za studena při teplotách nad 3°C na sytě navlhčený povrch tak, aby byl v čase aplikace matně vlhký. Nesmí se nanášet za deště, mrazu a na zamrzlé podklady. Podklad, který je vystaven vysoké klimatické teplotě, je třeba řádně navlhčit (zchladit), aby při aplikaci nedocházelo k tvorbě bublin, vznikajících při rychlém odpařování. Pro použití hmoty nejsou vhodné podklady, na kterých stojí voda. Podklad musí být pevný a nesmí se drolit. Musí být dobře očištěn a zbaven prachu, mastnot a hrubé rzi. Podklad dostatečně zvlhčíme a penetrujeme hmotou zředěnou v poměru cca 1:1 .Na takto připravený podklad nanášíme důkladně promíchanou nezředěnou hmotu přímo z obalu pomocí vhodné stěrky. Je třeba dbát na to, aby byla postupně vytvořena výsledná vrstva o síle 1-3 mm dle použití.
SPOTŘEBA : 3 - 4 kg/m2
BARVA : černá
BALENÍ : 5 I, 10 I, 30 I (plastové vědro)
ZÁRUKA : 10 let při dodržení aplikačního postupu

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI:
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Oči chraňte použitím ochranných brýlí.
Případné znečistění pokožky omyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Zkoušky dle certifikátu č. 020 - 006046
Vydal TZÚS Praha , s.p.
Výrobce : HELWEZ, spol. s r.o. Praha, Vsetin

Technologické postupy při aplikacích HYDROSEALU na různé povrchy

A/ HYDROIZOLACE NA VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE
Podklad pro provedení svislé a vodorovné izolace (náhrada těžkých lepenek) musí být pevný, na povrchu bezprašný, savý podklad mírně zvlhčený. Pokud jsou na povrchu trhliny apod., je třeba tato místa penetrovat a po zaschnutí stěrkovat do vyrovnání plochy. Potom provedeme celoplošnou penetraci a po zaschnutí stěrkujeme vrstvu 3-4 mm. Po zaschnutí vizuálně zkontrolujeme kvalitu povrchu. Jestliže se objeví nedokonale izolovaná místa, opravíme je přestěrkováním ( nové vrstvy se homogenně spojí s předchozími ). Po vyschnutí HYDROSEALU se provede betonáž vodorovné plochy, nebo zahrnutí materiálu ke kolmé stěně stavby.
B/ IZOLACE PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
Provede se podobně jako v bodě A. Základovou desku izolujeme celoplošně. Po ukončení vyzdívky stěny omítneme. Po vyzrání a očistění navlhčíme kolmé i vodorovné plochy a stěrkujeme jako v bodě A. Při přechodu z jedné fasádní formy na druhou není třeba rohy zaoblovat. Kontrolujeme jako v bodě A.
C/ IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS
Při izolaci balkónů a teras postupujeme stejně jako v bodě A. Zde je však nutné stěrku v rohu vytáhnout min. 10 cm na kolmou stěnu. HYDROSEAL umožňuje opravu balkónů a teras bez bourání původního podkladu. Při opravě se plocha očistí (případně se odstraní vydrolený beton), opláchne vodou a penetruje. Po zaschnutí stěrkujeme 3mm a to i na kolmé stěny do výšky min. 10 cm. Na zaschlou vrstvu HYDROSEALU můžeme přímo lepit dlažbu a obklady. Pro vytvoření vodotěsnosti je třeba po penetraci nanést vrstvu HYDROSEALU i na oplechování. Obdobně postupujeme při IZOLACI KOUPELEN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ.
D/ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH
Postupujeme obdobně jako při izolaci vodorovné plochy dle bodu A tak, aby výsledná vrstva HYDROSEALU po zaschnutí byla min.2mm ( tj. mokrá vrstva min. 3,5 mm ). Na takto vytvořenou hydroizolační vrstvu provedeme vrchní nátěr s pigmentem ( např.nátěrová hmota Reflexol - hliníkový pigment, nebo vodou ředitelná nátěrová hmota Gumoasfalt SA 23 - hnědočervený pigment ).
E/ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH Z TĚŽKÉ LEPENKY
Tyto povrchy je třeba zbavit vydutých míst a vzduchových bublin seříznutím nebo opálením. Rovněž stará izolace , která nedrží spolehlivě k podkladu se musí odstranit. Tato místa pak penetrujeme a následně vyrovnáme směsí HYDROSEALU s jemným pískem v pomněru cca 4:3. Povrch očistíme a celoplošně penetrujeme. Na takto připravený povrch nanášíme HYDROSEAL ocelovým hladítkem ve vrstvě 3 - 4 mm (dle kvality podkladu ). Hmotu nanášíme i na atikové plechy nebo prostupy střechou do výšky min. 10 cm. Střešní vpustě izolujeme do hloubky min. 10 cm. V případě , že původní podklad má na povrchu mnoho prasklin či podobných defektů, je nutno do první stěrkové vrstvy ( 2 mm ) vtlačit pás armovací tkaniny a po zaschnutí provést druhou vrstvu. ( doporučujeme druhou vrstvu provádět do 48 hod. po zaschnutí první vrstvy ). Použití armovací tkaniny je rovněž nutné pro místa s nestabilním podkladem. Konečnou vrchní vrstvu provedeme dle bodu D.
F/ LEPENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
Na pokladovou plochu nejprve provedeme penetraci. Po zaschnutí naneseme pouze na jednu lepenou plochu HYDROSEAL ve vrstvě cca 2 mm a zafixujeme polystyren v požadované poloze.
Hydroseal je možno také přetírat běžnými akrylátovými barvami ( Balakryl , Eternal apod. )
UPOZORNĚNÍ : Minimální teplota vzduchu a podkladu při aplikaci a schnutí HYDROSEALU 5 °C

Václav Kachlíř Profily
Košínova 75/77
612 00 Brno
Tel./Fax: +420 549210682
Mob.: +420 604208509 (sklad)
E-Mail: los_kachlos@seznam.cz


profily, lišty, rozety, prahy k podlahám fasádní a interiérové barvy teluria poradenství a instalace podlah - PVC, koberce, dřevěné a laminátové podlahy, parkety, linoleum podlahářství, podlaháři, brno, podlahy na zakázku, podlahové krytiny, dřevěné podlahy, obklady, plovoucí podlahy, stavební firmy, brno, pokládání